Thiết Bị Phân Tích Kích Cỡ và Hình Dạng Hạt

FRITSCH tìm ra các giải pháp tối ưu và cung cấp cho các thử thách đặc biệt thiết bị phòng thí nghiệm được điều chỉnh hoàn hảo để chuẩn bị mẫu và định cỡ hạt. Khách hàng của chúng tôi là các tổ chức liên quan đến nghiên cứu và kiểm soát chất lượng chất rắn.

Thiết Bị Phân Tích Kích Cỡ và Hình Dạng Hạt
ANALYSETTE 28 ImageSizer

ANALYSETTE 28 ImageSizer

FRITSCH ANALYSETTE 28 ImageSizer là thiết bị phân loại hạt phù hợp để đo bột khô và chất rắn dạng khối - dải đo 20 μm - 20 mm và đo ướt của huyền phù và nhũ tương - dải đo 20 μm - 2,8 mm.

TOP